Varamedlemmer til kontrollutvalget - viktig informasjon

15. aug 2023 /

VALG AV KONTROLLUTVALG – FELLES VARALISTE OG PERSONLIGE VARA

 Høstens kommunevalg nærmer seg og vi finner grunn til å gi viktig informasjon om valg av varaliste til kontrollutvalget.

 Valg til utvalget er regulert av kommunelovens §§ 7-5 til 7-7. En del kommuner har hatt felles lister, og noen har hatt lister med personlige vara.

 Kommunaldepartementet er av den oppfatning at man ikke kan vedta en felles varaliste, eller vedta personlige vara, men må velge en liste med nummererte vara for hver gruppe (formelt vedtatt valgsamarbeid).

 Spørsmålet om varalisten til kontrollutvalget tatt opp i denne uttalelsen fra departementet:

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-7-5-til-7-7-sporsmal-om-valg-av-varamedlemmer-til-kontrollutvalg/id2699296/

 

Det sies her:

Du stiller først spørsmål om det er adgang til å velge personlige varamedlemmer til kontrollutvalget.

 De relevante reglene om valg til folkevalgte organer, inkludert kontrollutvalget, følger av §§ 7-5 til 7-7.

 

I §§ 7-5 og 7-6 er hhv. kravene til listene og valgoppgjør ved forholdsvalg regulert. Det følger av § 7-6 femte ledd at hver liste skal tildeles varamedlemmer og at disse plassene skal fordeles i samsvar med andre og tredje ledd. I andre ledd bestemmes det at (vara)medlemmene pekes ut i den rekkefølgen de står oppført på det innleverte listeforslaget. I tredje ledd stilles det nærmere krav til kjønnsbalanse. Reglene innebærer altså at hver liste skal ha varamedlemmer i rekkefølge, og ikke i form av personlig vara.

 

I § 7-7 er avtalevalg regulert. Det følger av bestemmelsens andre ledd at valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer. Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Selv om det i ordlyden ikke er eksplisitt sagt at varamedlemmer skal velges i rekkefølge, og ikke som personlige varamedlemmer, mener departementet at bestemmelsen klart tyder på et krav om rekkefølge. At loven åpner for å velge to flere varamedlemmer enn faste medlemmer støtter opp under en slik konklusjon. Departementets veiledningsmateriale legger også denne konklusjonen til grunn. I eksempelet på avtalevalg som departementet viser i Konstitueringsrundskrivet 2019 (H-4/19) side 11, er varamedlemmene ført opp i rekkefølge.

 

Dette vil da innebære at uansett hvem fra den aktuelle listen som har forfall, og uansett metoden for gjennomføring av valget, så skal varamedlemmene innkalles i den nummerorden de er valgt, jf. § 7-10 første ledd.

 

Du stiller også spørsmål om det er lov med felles varamedlemsliste, uavhengig av parti.

 

Departementet antar kontrollutvalget i dette tilfellet er valgt ved avtalevalg. Departementet har i lang tid lagt til grunn at det ikke er rettslig adgang med felles varamedlemsliste. Vi viser til Konstitueringsrundskrivet 2019 side 19, hvor det heter at "det er ikkje høve til å opprette ei felles liste over varamedlemmer." Departementet ga uttrykk for det samme også i Konstitueringsrundskrivet 2015 (H-12/15).

 

Ut fra dette er det ikke adgang til å vedta en felles varaliste for kontrollutvalget, eller en liste med personlige vara. Varalisten må vedtas med to eller flere nummererte varamedlemmer for hver gruppering.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.